Etusivu

Osayleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan Sysmän keskustaajaman alueelle sekä taajaman lähiympäristöön.

Taajaman osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa kunnan kehityksen kannalta taloudellinen, toiminnoiltaan tarkoituksenmukainen ja asukkaille sekä vapaa-ajan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja turvallinen taajama-alue, jossa toimintoja kehitetään sopusoinnussa maisema- ja luontoarvojen sekä historiallisten miljööarvojen kanssa.

Työssä huomioidaan mm:

 • tärkeiden maisema-alueiden ja näkymien säilymisen turvaaminen- mm. järvinäkymien saaminen paremmin osaksi kyläkuvaa
 • keskustan sekä keskusraitin yleisilmeen kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi
 •  torialueen kehittäminen
 •  rakennetun ympäristön arvojen ja säilytettävien kohteiden turvaaminen
 •  Sysmän kyläkuvan omaleimaisuuden –  Sysmän ilmeen – korostaminen
 • selkeiden toiminnallisten osa-alueiden luominen mahdollisuuksien mukaan- nykyisin asutus on limittynyt taajamatoimintoihin hyvin
 • taajamarakenteen tiivistäminen paikallisesti tarkoituksenmukaisissa puitteissa
 • julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä teollisen toiminnan tarpeiden huomioiminen
 • kasvavan vanhusväestön tarpeiden huomioon ottaminen
 • päiväkotien ja koulujen maankäytölliset tarpeet ja sijainti
 • kulttuuripalveluiden tavoitteelliset tilavaatimukset ja tilojen sijoittuminen
 • liikuntapaikkojen tarve ja sijainti
 • ulkoilu- ja viheralueiden riittävyys ja sijainti
 • maatalouden tarpeiden huomioiminen
 • tieverkoston riittävyys ja turvallisuuden parantaminen
 • infrastruktuurin riittävyys, sijoittuminen ja järkevä hyödyntäminen